Oldal nyomtatása Oldal megnyitása PDF-ként

Általános üzleti feltételek KWESTO Kereskedelmi Kft

Az általános üzleti feltételek a KWESTO Kft., székhelye: 9024 Győr, Vasvári Pál u.1., adószáma: 13016294-2-08, statisztikai számjele:13016294-5147-113-08, bejegyzésre került a Győri Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékében Cg. 08-09-011070, mint eladó, és a vevő között létrejött olyan adásvételi szerződések feltételeit szabályozza, amelyek tárgya a katalógusban felsorolt termékek leszállítása a vevő által leadott rendelés alapján. A KWESTO Kft. kizárólag az alábbi üzleti feltételek szerint értékesít.

§ Irányadó jog
amelyeket a vevő -egyebek mellett az ügyfél-adatbázis létrehozásakor- a KWESTO Kft. rendelkezésére bocsátott.


§ Az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelések, szerződésmódosítások illetve kiegészítések csak írásban történhetnek. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, képeken és rajzokon valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, súlyára vonatkozóan tájékoztató jellegűek. Nyomdatechnikai okokból a katalógusban található színek eltérhetnek a RAL-színskála árnyalataitól. Az üzlet illetve a szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amely a következő dokumentumokat tartalmazza: 

a) a vevő megrendelése, amelynek tartalmaznia kell az árunak a katalógusban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, valamint a szállítási címet. 

b) a eladó által visszaigazolt rendelést, árajánlattal együtt.


§ Szállítási feltételek

3.1 A teljesítés helye

A szállítás a vevő által megadott címre(magyarországi székhely/telephely/fióktelep) történik. Az átvétel helyét tehát ( a továbbiakban szállítási cím) a vevő által leadott megrendelés alapján határozzuk meg. 

 

3.2 A teljesítés módja 

Az áru leszállításáról a megadott címre az eladó gondoskodik. A teljesítés minden esetben összeszerelés és üzembe helyezés nélkül értendő. 

 

3.3 A szállítás költségei 

Vevőink részére 2006.január elseje óta a megrendelés értékétől függetlenül díjtalan házhozszállítást biztosítunk. 

 

3.4 A kárveszély viselése 

Az áru sérülésének kockázatát a szállítási címen történő áruátvétel pillanatától a vevő viseli. A kárveszélyt a vevő abban az esetben is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadta. A vevő köteles az eladónak a késedelmével okozott károkat is megtéríteni. 

 

3.5 A tulajdonjog átszállása 

A tulajdonjog a vevőre a teljes vételár kifizetésének napján száll át, az eladó eddig az időpontig tulajdonjog fenntartással él. A vevő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontjára a 4. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eladó tulajdonjogának fenntartásáig a vevő nem jogosult az áru megmunkálására vagy feldolgozására illetve beépítésére, az árut nem adhatja el harmadik személynek és nem jogosult megterhelni azt. 

 

3.6 A teljesítési határidők 

A visszaigazolt rendelésben megadott határidők irányadóak, nem kötelező érvényuek. Az eladónak joga van a rendelést a megadott szállítási határidő előtt és annak eltelte után is teljesíteni. A várható szállítási időpontot naptári hétben adjuk meg. Amennyiben a gyors lebonyolítás érdekében előnyösnek látszik, részszállításokat teljesítünk. Mindezt annak érdekében, hogy Önök mielőbb hozzájussanak árujukhoz.


§ A fizetés

4.1 Árak 

A katalógusban megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben erre vonatkozóan külön megállapodás nem születik a felek között, úgy a megrendelés beérkezésének napján hatályos katalógus árakat kell figyelembe venni. 

 

4.2. Fizetés 

Az eladónak joga van 100%-os előleg kifizetését kérni, vagy az árut utánvétellel leszállítani A leszállítás után az eladó köteles a vevő számára az adótörvényeknek megfelelő számlát kiállítani. A vevőnek a fizetést az eladó megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie. Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFÁ-val együtt megjelenik a eladó banki számláján. Késedelmes fizetés esetén az eladónak joga van késedelmi kamatot felszámolni, ezt a jogot a PTK 301.§ szerint érvényesítjük. A vevő az eladóval szemben fennálló tartozásába csak elismert vagy jogerős határozatban megállapított követelését számíthatja be.

 

§ Szavatosság és jótállás

Jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, ill. - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettségünket a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítjük. A törvényes szavatossági ido 24 hónap, mi azonban 36 hónapot vállalunk. A szavatossági, jótállási igények minden esetben az általunk kibocsátott számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. Amennyiben a katalógusban egyes termékekre vonatkozóan hosszabb jótállási/szavatossági idő kerül megadásra, természetesen ezek a hosszabb idők az érvényesek. 

 

Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél külső behatások következtében keletkeztek - ha azt nem az eladó vagy az eladóval együttműködő személy okozta - az eladó nem vállal felelősséget. A vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Amennyiben a leszállított terméken a szállítás közben keletkezett sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni. Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a vevő az áru átvételétol számított 3 munkanapon belül köteles érvényesíteni. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétol számított 36 hónapon belül kell jelezni. A reklamációt írásban kell jelezni, a jótállási idő szempontjából a vásárlás dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. A jótállásból eredő kötelezettségek teljesítési helye a eladó székhelye. A meghibásodott termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie. 


§ Visszavétel
A vevőnek joga van az árut 30 napon belül visszaküldeni. A visszavétel csak az eladóval való előzetes egyeztetés után, az eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és eredeti csomagolással lehetséges. A visszaszállítás költsége az eladót terheli. A visszaszállított áru átvétele után az eladó a vételárra jóváírást állít ki, a jóváírt összeg pénzügyi elszámolása a vevővel történt egyeztetés alapján történik. A visszaküldési jog a katalógus kínálatában nem szereplo, a megrendelésre gyártott, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik.

§ Illetékes bíróság
A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság , illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételérol szóló egyezmény (Internationales Kaufrecht) szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

§ Számítógépes adatfeldolgozás
A kor követelményeinek megfeleloen a vevők személyre és cégre vonatkozó adatait számítógépen dolgozzuk fel és tartjuk nyilván. Adataik megadásával Önök hozzájárulnak azok tevékenységünk folyamán történő teljeskörű felhasználásához.

§ Adatvédelem és hozzájárulás reklámajánlatok küldéséhez
Az Általános Üzleti Feltételekkel összhangban az vevő kifejezetten egyetért azzal, hogy a KWESTO Kft. saját ügyfélirányú marketingcéljaira a vevő azon személyes adatait elemezze, feldolgozza és használja, amelyeket a vevő -egyebek mellett az ügyfél-adatbázis létrehozásakor- a KWESTO Kft. rendelkezésére bocsátott. A vevő különösen egyetért azzal, hogy a KWESTO Kft. saját reklámakciói keretén belül faxon, e-mailben vagy más hasonló adatátviteli módon kéretlen reklámajánlatokat küldjön a címére. E jóváhagyását az ügyfél jövőidejű hatállyal bármikor visszavonhatja.

§ Érvényesség
Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.
 

A személyes adatok eladó általi feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése, a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a szállító jogos érdekei, illetve az ügyfél hozzájárulása, ha ez a feldolgozáshoz szükséges. A személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a minimális mértékben, a szükséges időre és kizárólag a szállító áruk és szolgáltatások értékesítésével, illetve hasonló áruk és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan kerülnek feldolgozásra.
Ha a személyes adatok feldolgozásához az adatalany beleegyezése szükséges, a személyes adatok feldolgozása a hozzájárulás időtartamára korlátozódik. Az Ügyfél jogosult bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését az alább felsorolt elérhetőségeken.
Az Ügyfélnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok javításához, kiegészítéséhez vagy törléséhez, az adatátvitelhez való joghoz, a korlátozott feldolgozáshoz való joghoz, a kifogáshoz való joghoz vagy a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalához való forduláshoz, ha úgy véli, hogy a szerződő fél a személyes adatok feldolgozását a törvény megsértésével végzi.
Az ügyfél a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos összes információt a vásárlási szerződés megkötése előtt megkapta. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos összes információ a www.kwesto.hu címen érhető el.


§ Általános rendelkezések

Valamennyi adásvételi szerződésre és áruszállításra, amely a KWESTO Katalógus alapján jön létre az eladó és a vevő között, a fent meghatározott üzleti feltételek érvényesek.

 

Célunk az, hogy Önöket mint vevőket elégedetté tegyük.


KWESTO Kft.
 

MOBILRA OPTIMALIZÁLT NÉZETET SZERETNE?

A Kwesto webáruháza mostantól új mobil változatban is elérhető, amelynek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk.
Mobil nézet tesztelése
Termék-összehasonlítás